U10 – suomalainen malli

1. TAVOITE

Tavoitteena on luoda valtakunnallinen malli U10-seuratoimintaan. Malli koostuu kolmesta osa-alueesta, jotka esitellään tarkemmin kohdassa 2. Mallin toteuttamiseen haetaan pilottiseuroja, jotka ovat halukkaita kehittämään omaa U10-toimintaansa sekä jakamaan hyviä malleja muille seuroille. Yhtenä hankkeen tavoitteena on myös koota yhteen kaikki Tennisliiton U10-toimintaan liittyvät palvelut.

2. SISÄLTÖ

Ohjelma sisältää kolme osa aluetta, jotka esitellään seuraavassa lyhyesti. Kunkin osa-alueen sisällöt rakentuvat tarkemmin ohjelman kuluessa.

1) Lajin tunnettuuden ja harrastajamäärien lisääminen
• lajiesittelyt kouluissa
• kerhotoiminta kouluissa
• tenniksestä koululiikuntalaji
• koulujenväliset minitenniskilpailut
• opettajien kouluttaminen ja välineitä kouluille
• Ekatennis esikoululaisille
• näkyvyys alueen medioissa
• sosiaalinen media

2) Seuratoiminnan laadun kehittäminen
• opetussuunnitelma U10-toimintaan (sähköinen, videomateriaali)
• ohjaaja/valmentajakoulutukset
• taitopassi omatoimisen harjoittelun tueksi
• vanhempien oppaat ja koulutukset

3) Pelaajan polku
• U10-kilpailutoiminta
• leirit ja muut tapahtumat
• kuvaus pelaajan polusta (taitojen kehittyminen sekä harjoitus- ja kilpailumäärien progressio)

Kaikista kolmesta osa-alueesta tehdään laatukriteerit, joiden avulla seurat voivat arvioida ja kehittää omaa toimintaansa. Lisäksi kaikkiin osa-alueisiin kootaan hyviä malleja, joita seurat voivat hyödyntää toiminnan kehittämisessä.

3. PILOTTISEURAT

Malli toteutetaan yhdessä avoimen haun kautta valittujen pilottiseurojen kanssa. Lähtökohtana on, että kultakin kuudelta alueelta valitaan mukaan yksi seura. Mikäli joltain alueelta ei valita yhtään pilottiseuraa, voidaan muilta alueilta valita enemmän kuin yksi seura.

Pilottiseurat sitoutuvat:
• kehittämään omaa U10-toimintaansa
• jakamaan hyviä toimintamalleja muille seuroille
• edistämään oman alueensa U10-toimintaa aktiivisella seurayhteistyöllä
• osallistumaan yhteisiin tilaisuuksiin 3-4 kertaa vuodessa
• asettamaan vastuuhenkilön projektin toteuttamiseen
Pilottiseurat saavat itse valita, miten he painottavat edellä mainittuja kolmea osa-aluetta toimintansa kehittämisessä. Pilottiseurat saavat Tennisliitolta toiminnallista tukea toimintansa kehittämiseksi. Tuki voi olla esimerkiksi seurakäyntejä, koulutuksia tai apua kouluyhteistyön toteuttamiseen.

Pilottikausi on kaksivuotinen. Ensimmäisen vuoden tavoitteena on kehittää pilottiseurojen omaa toimintaa ja kerätä yhteen hyviä toimintamalleja sekä luoda laatukriteerit. Toisen vuoden tavoitteena on kehittää alueellisia toimintamalleja ja laajentaa mallin käyttöä pilottiseurojen alueille.