FAQ – kysymyksiä ja vastauksia

SEURA TYÖNANTAJANA

Q: Pitääkö työsopimus tehdä kirjallisena?
A: Ei, mutta kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista on annettava viimeistään ensimmäisen palkanmaksukauden päättymiseen mennessä. Käytännössä työsopimus kannattaa aina tehdä kirjallisena, jotta ei jää epäselväksi, mitä on sovittu.

Q: Onko seuratoiminnan alalla yleissitovaa työehtosopimusta?
A: Ei ole. Liikunnan ja urheilun alalla työehtosopimukset on tehty valtakunnallisien ja alueellisien liikuntajärjestöjen työntekijöille.

Q: Pitääkö valmentajille maksaa sunnuntailta korotettua palkkaa?
A: Työntekijöille tulee sunnuntailta aina maksaa 100 % korotettua palkkaa.

Q: Pitääkö sairausajalta maksaa palkkaa valmentajalle?
A: Kyllä. Työntekijällä on oikeus sairausajan palkkaan, jos hän on estynyt tekemään työtään sairauden tai vamman vuoksi, jonka syynä ei ole työntekijän tahallinen menettely tai törkeä huolimattomuus. Oikeus sairausajan palkkaan on esteen alkamispäivää seuraavan yhdeksännen arkipäivän loppuun asti.

Q: Onko valmentajalle oikeus lomaan tai lomakorvaukseen?
A: Työntekijä, joka tekee yli 14 päivää tai 35 tuntia kuukaudessa töitä, ansaitsee lomaa. Muut työntekijät ovat oikeutettuja lomakorvaukseen.

Q: Mitä palkanmaksuun liittyviä muita maksuja työnantaja on velvollinen maksamaan?
A: Työnantaja on velvollinen pidättämään työntekijän palkasta ennakonpidätyksen sekä sairausvakuutusmaksun, työttömyysvakuutusmaksun (työntekijän osuus) ja työeläkemaksun (työntekijän osuus). Lisäksi työnantaja on velvollinen maksamaan sosiaaliturvamaksun, työttömyysvakuutusmaksun (työnantajan osuus), ryhmähenkivakuutusmaksun, tapaturmavakuutusmaksun sekä työeläkemaksun (työnantajan osuus).

SEURAN VARAINHANKINTA

Q: Seura hankkii varoja tekemällä talkookeikkoja. Saaduista korvauksista hyvitetään suoraan talkoisiin osallistuneiden harjoitusmaksuja. Voiko siitä olla veroseuraamuksia?
A: Kyllä voi. Tässä tapauksessa kyseessä on työntekijän ennakonpidätyksen alainen palkka. Varainhankinnan tuottoja ei voi ilman veroseuraamuksia kohdistaa suoraan hankintaan osallistuneille vaan ne täytyy jakaa laajemmalle piirille.

Q: Seura hankkii varoja järjestämällä arpajaiset. Tarvitaanko siihen lupa?
A: Arpajaisissa, joissa arpojen yhteenlaskettu myyntihinta ei ylitä 2.000 euroa ei tarvita lupaa. Kyseisen summan ylittyessä lupa tarvitaan. Lupalomakkeita saa esimerkiksi poliisin verkkosivuilta.

Q: Seura hankkii varoja pitämällä kioskia. Voiko siitä olla veroseuraamuksia?
A: Kioskimyynti (tai muu vastaava toiminta), kun sitä harjoitetaan kilpailun, myyjäisten, arpajaisten tai muiden huvitilaisuuksien yhteydessä on yleishyödyllistä varainhankintaa eikä siis verotettavaa elinkeinotuloa. Jos taas kioskia pidetään muussa yhteydessä, se on pääsääntöisesti verotettavaa elinkeinotuloa.

Q: Voiko Seura myydä kioskissa alkoholia?
A: Alkoholimyyntiin tarvitaan aina lupa. Lisätietoja saa Valviralta (www.valvira.fi).

SEURAN TALOUDENHOITO

Q: Pitääkö seuran tehdä tilinpäätös?
A: Yleishyödyllisen yhdistyksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös, joka uusimman kirjanpitolain muutoksen myötä sisältää taseen, tuloslaskelman sekä näiden liitteenä olevat tiedot (liitetiedot). Lisäksi tilinpäätökseen on liitettävä toimintakertomus, jonka laatimisvelvollisuus ei kuitenkaan koske ns. pieniä kirjanpitovelvollisia.

Q: Pitääkö seuralla olla tilintarkastaja?
A: Velvollisuudesta valita tilitarkastaja säädetään tilintarkastuslaissa. Pienimmillä yhdistyksillä ei tarvitse olla tilintarkastajaa, mutta siinä tapauksessa sillä on oltava toiminnantarkastaja.

Q: Pitääkö seuran tehdä veroilmoitus?
A: Jos seuralla ei ole verotettavaa tuloa eikä sitä erikseen kehoteta, veroilmoitusta ei tarvitse tehdä. Veroilmoitus kannattaa kuitenkin aina tehdä, sillä verotuspäätöksen saaminen estää verojen myöhemmän määräämisen takautuvasti.

Q: Millä perusteilla seura voi maksaa verottomia kulukorvauksia?
A: Verottomia kulukorvauksia voidaan maksaa seuraavasti: 1) Yleishyödylliset yhdistykset voivat korvata kustannuksia, jotka syntyvät vapaaehtoisille toimijoille, kun nämä hoitavat seuran toimintaan liittyviä tehtäviä seuran toimeksiannosta seuran lukuun. 2) Työkorvauksen saajille voidaan maksaa verottomia matkakustannusten korvauksia. 3) Työntekijöille voidaan maksaa verottomia matkakustannusten korvauksia toissijaiselle työn tekemispaikalle. Työntekijän työmatkoja päätoimen varsinaiselle työpaikalle ei voida korvata. Huomattavaa on, että esim. opiskelijalla päätoimeksi voidaan katsoa vähäinenkin työmäärä, jos hänellä ei ole muuta työpaikkaa. Verohallitus päättää vuosittain kilometrikorvausten ja päivärahojen enimmäismäärät. Muista kuluista (esim. majoituskustannukset) on esitettävä luotettava selvitys (esim. kuitti majoituksesta).

Q: Voiko stipendin myöntämisestä olla veroseuraamuksia?
A: Urheilustipendit ja -palkinnot ovat urheilijalle veronalaista tuloa eli maksajan on toimitettava niistä ennakonpidätys. Jos urheilija nostaa stipendin vain urheilusta aiheutuviin kuluihin tositteita vastaan, ennakonpidätystä ei toimiteta, eikä verotettavaa tuloa synny.

MUU SEURATOIMINTA

Q: Saako seura esittää julkisesti musiikkia tapahtumissaan?
A: Kyllä, jos seura on Tennisliiton jäsenseura. Olympiakomitea on sopinut Teoston ja Gramexin kanssa koko järjestäytynyttä liikuntaa koskevan musiikin käytön tekijänoikeuskorvauksista. Sopimus ei kuitenkaan koske yli 15.000 osallistujan tilaisuutta.

Q: Millä perusteella jäsenen voi erottaa seurasta?
A: Yhdistyslaissa on kolme yleistä erotusperustetta: 1) jäsen ei ole täyttänyt velvoitteitaan yhdistystä kohtaan, 2) jäsen on toimillaan vahingoittanut yhdistystä tai 3) jäsen ei enää täytä jäsenyyden ehtoja. Lisäksi yhdistys voi säännöissään määrätä muista erottamisperusteista.

Q: Voiko seura hyödyntää jäsenrekisteriä markkinoidessaan omia tapahtumia?
A: Kyllä voi. Jäsenelle on kuitenkin annettava mahdollisuus kieltää suoramarkkinointi. Rekisterin tietoja ei kuitenkaan saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksessa.

Q: Mitä tarkoittaa jäsenlehden arvonlisäverottomuus ja miten sen voi saada?
A: Yhdistyksen jäsenlehdistä saadut tulot eivät ole elinkeinotuloja ja näin ollen niistä saadut tulot ovat arvonlisäverotuksen ulkopuolella. Lisäksi yleishyödyllisille yhdistyksille myydyt jäsenlehtien painokset ovat arvonlisäverottomia edellyttäen, että lehteä julkaistaan pääasiassa jäseniä varten, lehti ilmestyy vähintään neljä kertaa vuodessa (neljä erillistä numeroa) ja kyse ei ole liiketoiminnasta. Edellä mainittu tarkoittaa, että yleishyödyllinen yhteisö voi ostaa jäsenlehden painoksen arvonlisäverottomaan hintaan. Kirjapaino voi laskuttaa yhdistystä jäsenlehden tekemisestä lisäämättä laskuun arvonlisäveroa. Arvonlisäverottomuus koskee painotyön yhteydessä myös kirjapainolta suoraan ostettavia palveluja kuten taitto- ja ladontapalveluja, sivunvalmistuspalveluja, graafisia suunnittelupalveluja ja värierottelupalveluja. Postituspalvelut ovat yhdistykselle arvonlisäverottomia, kun kirjapaino ostaa palvelun ja laskuttaa siitä yhdistystä. Jos seura itse ostaa postituspalvelun, laskuun sisältyy arvonlisävero.

KILPAILUTOIMINTA

Q: Lisenssin maksaminen ei onnistu ÄSSÄn kautta. Miten toimin?
A: Voit maksaa maksun myös tilisiirtona. Pyydä ohjeet Tennisliiton toimistossa (toimisto@tennis.fi).

Q: Miten pitkään lisenssi on voimassa ja sisältääkö se vakuutuksen?
A: Lisenssi on voimassa aina kyseisen kalenterivuoden loppuun asti. Lisenssi ei sisällä vakuutusta.

Q: Ottelutulokseni ÄSSÄssä on väärin, miten pitää toimia?
A: Kilpailunjärjestäjän vastuulla on tulosten oikeellisuus, joten ilmoitus Kilpailunjohtajalle, joka korjaa tuloksen ÄSSÄssä oikeaksi. Sama koskee sarjaotteluita, joissa kotijoukkueella on vastuu tuloksen oikeellisuudesta.

Q: Olen jäsenenä kahdessa seurassa. Voinko pelata sarjatennistä molemmissa seuroissa, jos en pelaa samassa lohkossa tai sarjatasolla kuin toinen seurani?
A: Et voi pelata kuin yhden seuran paidassa sarjatennistä, vaikka joukkueet pelaisivat eri sarjatasoilla. Yleistä sarjatennistä ja senioreiden sarjatennistä voit pelata eri seuroissa. Jäsenenä voit olla useissa seuroissa.

Q: Pitääkö kilpailunjärjestäjän tehdä ennakonpidätys ulkomaalaiselle maksetusta palkintorahasta?
A: Järjestäjän tulee pidättää ulkomaalaiselle maksetusta palkkiosta 15 % lähdevero. Urheilijan tulee täyttää www.vero.fi sivuilla oleva lomake (nro 5057), tulostaa se ja lähettää verotoimistoon. Saatuaan lähdeverokortin urheilija toimittaa sen kilpailunjärjestäjälle. Samaa lähdeverokorttia voi käyttää kalenterivuoden ajan useampaan eri palkkioon Suomessa (esim. Finnish Tour ja Tennisliiga). Urheilijan vastuulla on ilmoittaa Suomesta saatu palkka ja siitä vähennetty lähdevero kotimaansa veroilmoituksessa. Tästä velvollisuudesta kannattaa informoida urheilijaa.