Valmentaja- ja ohjaajakoulutus

1. TENNIKSEN VALMENTAJAKOULUTUSJÄRJESTELMÄ

Kuvio. Suomen tennisliiton valmentajakoulutusjärjestelmä


TENNISLIITON VIISIPORTAINEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ

Valmentajakoulutusjärjestelmän pohjana on käytetty kansallisia ja kansainvälisiä ohjeistuksia ja linjauksia. Tasojen I-III toteutuksesta on vastannut vuodesta 2005 alkaen Liikuntakeskus Pajulahti. Tason IV-koulutus (VAT) on ammatillisen tason koulutusta, jota järjestävät suurimman urheiluopistot. Tennisliitto on tehnyt yhteistyötä ja päässyt vaikuttamaan sisältöihin Pajulahden järjestämällä VAT:lla. 

Viidennen tason opinnot voi suorittaa Jyväskylän Yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa, joista Valmentajien auktorisointirekisteriin hyväksytään Valmennus- ja testausopin sekä Liikuntapedagogiikan pääaineenaan lukeneet valmentajat.

Tason 4 tai 5 tennisvalmentajaksi auktorisoituminen vaatii myös lajilliton järjestämien koulutustasojen I-III suorittamisen.

Koulutusten uudistamishankkeet  

Koulutusjärjestelmää on kehitetty useita kertoja vuosien 2005-2012 aikana. Ensimmäisessä laajassa uudistuksessa vuonna 2005 kaikkien koulutustasojen sisällöt uudistettiin täydellisesti ja niille kirjoitettiin uudet materiaalit. Samalla I-tason koulutukset yhtenäistettiin. Vuoden 2007 koulutusten kehittämishankkeeseen kuului koulutustasojen laajuuksien muuttaminen VOK-perusteiden mukaiseksi ja VAT:n ottaminen mukaan koulutusjärjestelmäkokonaisuuteen vuonna 2007. 

Toinen laajamittainen uudistus toteutetaan vuodelle 2013. I-III-tasojen koulutuksista muokataan entistä paremmin nykyistä oppimiskäsitystä vastaavia, joka näkyy lisääntyneenä opiskeluna omassa toimintaympäristössä (enemmän etäopiskeluja ja etäjaksoja sekä useampia ja lyhyempiä lähijaksoja). Kaikkien tasojen laajuutta kasvatetaan ja vaatimustasoja nostetaan. Oman ammattitaidon ja seuran toiminnan kehittäminen nostetaan tärkeimmäksi tavoitteeksi ja mentorointi korostuu (kouluttaja, vertaismentorointi ja seuran sitoutuminen mentorointiin). Jokaisella tasolla opiskelijoiden on useita käytännön näyttöjä ja kirjallisia näyttötehtäviä, jotka on suoritettava hyväksytysti tutkinnon saamiseksi.

Vuosien 2012-2013 uudistukseen kuuluu myös siirtyminen sähköiseen oppimisympäristöön, sähköisten tietopankkien ja materiaalien käyttäminen ja kehittäminen (iCoach, Tenniskoulumalli), valmentajien osaamisen tunnistamisen nykyaikaistaminen ja auktorisointirekisterin uudistaminen (erilaiset osaamisalueet).  

Uudistuksen myötä Suomen Tennisliiton koulutukset saavat ITF:n sertifioinnin vuosiksi 2013-2016. 

KOULUTUSTASOJEN I-III UUSITUT SISÄLLÖT

I-TASO: TENNISOHJAAJAKOULUTUS

Vuoden 2013 alusta alkaen Tennisohjaajakoulutus on yksi 50 tunnin kokonaisuus, joka sisältää kolme yhden päivän lähijaksoa ja lisäksi etäopiskelua mentorin avustamana. Koulutusuudistus on toteutettu osana kansainvälisen tennisliiton sertifiointi-hanketta sekä Olympiakomitean järjestämää lajiliittojen yhteistä I-III-tasojen koulutusten laatuhanketta.

Koulutuksen sisällöt

Tennisohjaajakoulutus antaa valmiudet toimia apuohjaajana. Koulutus keskittyy alkeisopetukseen ja pelin kehittämiseen erikokoisten kenttien ja pallojen avulla (mini ja midi tennis, Play and stay). Koulutuksen kesto on 50 tuntia, joka jakautuu kolmeen yhden päivän pituiseen lähijaksoon sekä etäjaksojen aikana tapahtuvaan opiskeluun mentorin avustuksella. Koulutuksen materiaalit, ohjelmat ja oppimistehtävät jaetaan ja palautetaan sähköisessä oppimisympäristössä, Liikuntakeskus Pajulahden moodle-pohjaisessa Pajukossa. 

Koulutuksessa perehdytään eri osa-alueiden (taktiikka, tekniikka, fysiikka) opettamiseen uusimjpiin kansainvälisiin oppimisteorioihin tukeutuen. Keskeistä on taidon opettaminen sekä yksittäisen harjoitustunnin ja ryhmän hallinta. Ohjaajan ammattitaidon kehittämisessä korostuvat kasvattajan rooli, oman ajattelun kehittäminen sekä oikeanlaisen oppimisympäriston rakentaminen (turvallinen, kannustava ja kehittävä). 

Koulutuksen osaamisvaatimuksiin kuuluvat ohjaajan tekniikan opettamistaidot, johon I-tasolla kuuluu kyky näyttää lyöntitekniikat ohjattaville. Lisäksi ohjaajan on kyettävä jakamaan palloja korista riittävällä tarkkuudella sekä osoitettava tietämyksensä ja kehittymisensä erilaisten näyttötehtävien ja arviointien avulla.

Koulutukseen voi hakea vähintään 15-vuotias, jolla on kouluttautumisen tukena mentori (seuran puolesta tai itse hankittu). Hakemukset lähetetään I-tason kouluttajille viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua. 

Jos hakija on suorittanut aikaisempina vuosina Tenniksen perusteet -koulutuksen, hän voi osallistua ainoastaan toiselle ja kolmannelle lähijaksolle, kunhan suorittaa hyväksytysti ennen 2.lähijaksoa olevat kirjalliset ja käytännön näyttötehtävät ja -kokeet. Koulutuksen hinta on tällöin 200 euroa. Suositeltavaa on kuitenkin osallistua koko koulutuskokonaisuuteen.

II-TASO: SEURAVALMENTAJAKOULUTUS

Tason 2 muodostaa valtakunnallisesti Liikuntakeskus Pajulahdessa toteutettava seuravalmentajakoulutus, johon voivat hakeutua Tennisohjaajatason suorittaneet ja sen jälkeen vähintään 100 tuntia tai yhden vuoden käytännön kokemusta ohjaamisesta hankkineet.

Koulutus sisältää kolme kolmen päivän lähijaksoa (perjantaista sunnuntaihin) Pajulahdessa sekä kolme omassa toimintaympäristössä tapahtuvaa etäjaksoa. Koulutus painottuu valmentajan pedagogisten taitojen kehittämiseen (mm. ryhmän hallinta, eriyttäminen, vuorovaikutus, tavoitteiden asettaminen ja palautteenanto) sekä seuratoiminnan kehittämiseen (kausisuunnittelu, tapahtumien järjestäminen, seuran valmennusjärjestelmän kehittäminen). Koulutuksen yksilöllisyyden takeena on koulutukseen otettavien opiskelijoiden maksimimäärä 10.

Kouluttajana on vastuukouluttaja Harri Suutarinen. Koulutuksen hinta on 690 euroa, joka sisältää koulutusmateriaalit sähköisessä oppimisympäristössä, iCoach- ja Tenniskoulumallin sivustojen käyttöoikeuden sekä majoituksen ja täyshoidon iltapalalla. Ilmoittautumiset lähetetään sähköpostitse vastuukouluttajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua.

III-TASO: KILPAVALMENTAJAKOULUTUS

Valmentajakoulutusjärjestelmän 3. tason muodostaa valtakunnallisesti Liikuntakeskus Pajulahdessa toteutettava Kilpavalmentajakoulutus.

Koulutukseen voivat hakeutua Seuravalmentajakoulutuksen suorittaneet, joilla on työkokemusta tennisvalmennuksesta vähintään 200 tuntia tai vuoden Seuravalmentajakoulutuksen jälkeen.

Koulutus koostuu viidestä 2-3 päivän lähijaksosta, joista osa toteutetaan kansallisten ja/tai kansainvälisten kilpailujen yhteydessä. Olennainen osa koulutusta on omassa toimintaympäristössä tapahtuva etäopiskelu, joka pitää sisällään erilaisia kirjallisia ja käytännön näyttötehtäviä (oman ammattitaidon ja seuran kilpavalmennuksen kehittäminen). Koulutuksen laajuus on 250 tuntia. 

Koulutuksessa perehdytään kilpaurheiluun liittyviin valmennuksellisiin asioihin. Sellaisia ovat mm. pelaajan pelillisten, fyysisten ja henkisten omianaisuuksien ja taitojen kehittäminen, tavoitteiden asettaminen ja testaus, harjoittelun kokonaisvaltainen suunnittelu, seuranta ja ohjelmointi sekä toiminta kilpailutapahtumassa. Olennaista on lisäksi seuran kilpavalmennusjärjestelmän kehittäminen (mm. yhteistyö vanhempien kanssa, kilpailujen järjestäminen, fyysisen harjoittelun toteuttaminen). Näiden lisäksi perehdytään urheiluvammojen ennaltaehkäisyyn, ravintoon ja antidopingtyöhön.

Kouluttajina ovat koulutuspäällikkö, nuorten olympiavalmentaja sekä eri alueiden erikoisosaajat. Jaksojen yhteishinta on 990 euroa, joka sisältää koulutusmateriaalit sähköisessä oppimisympäristössä, iCoach-jäsenyyden sekä majoituksen ja täyshoidon iltapalalla. Ilmoittautumiset lähetetään sähköpostitse koulutuspäällikölle viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua. 

IV-TASO: VALMENTAJAN AMMATTITUTKINTO

Valmentajakoulutusjärjestelmän neljäs taso on opetusministeriön hyväksymä, suurimmilla urheiluopistoilla järjestettävä Valmentajan ammattitutkinto. Koulutus on tarkoitettu III-tason valmentajatutkinnon suorittaneille, joilla on kokemusta ammattimaisesta valmennuksesta. Koulutuksen laajuus on 45 opintopistettä ja se jakaantuu lähijaksoihin sekä työssä oppimiseen.

Tennisliitto on mukana Liikuntakeskus Pajulahdessa järjestettävässä koulutuksessa, jolloin sisällöissä on muita opistoja enemmän lajikoulutusta ja kirjallisten ja käytännön näyttöjen vastaanottajana toimii tenniksen kouluttaja.

Koulutussisällöt koostuvat kolmesta osasta, jotka ovat valmentaminen, lajivalmentaminen sekä kilpaileminen ja toimintaympäristö. Koulutuksen hinta on esimerkiksi Liikuntakeskus Pajulahdessa 1750 euroa, joka sisältää koulutusmateriaalit, näytöt, majoituksen ja täyshoidon Pajulahden 12 lähijaksolla. Hakeminen koulutukseen tapahtuu suoraan urheiluopistoon lähetettävällä hakemuksella, johon tulee liittää lajiliiton lausunto. Lisätietoa koulutuksesta ja siihen hakemisesta saa urheiluopistojen kotisivuilta.

V-TASO: LIIKUNTATIETEIDEN MAISTERIN KOULUTUSOHJELMA

Ylimmän eli viidennen tason koulutuksen voi suorittaa Jyväskylän Yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. Valmentajalle parhaiten soveltuvia koulutusohjelmia ovat Liikuntabiologian ja Liikuntapedagogiikan koulutusohjelmat. Liikuntabiologinen (ent. valmennus) koulutus, jossa pääaineena voi olla biomekaniikka, liikuntafysiologia tai valmennus- ja testausoppi kouluttaa opiskelijoita urheiluvalmennuksen, kuntoutuksen ja testauksen koulutus-, johto-, kehitys- ja tutkimustehtäviin. Liikuntapedagogiikka pääaineena tapahtuvassa opettajankoulutuksessa maisterin tutkinnon suorittavat hankkivat opiskeluaikanaan valmiudet toimia liikunnanaineenopettajina peruskoulussa, lukiossa, keskiasteen ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa sekä muissa liikunnan opetustehtävissä.

Maisteritason koulutus on laajuudeltaan 300 opintopistettä ja hakeminen tapahtuu keväisin suoraan Jyväskylän yliopistoon. Koulutukseen hakemiseen ei vaadita alempien valmentajakoulutusportaiden suorittamista. Lisätietoa Liikuntatieteiden koulutuksesta ja siihen hakemisesta saa Jyväskylän Yliopiston kotisivuilta: www.jyu.fi.