Antidoping

SUOMEN TENNISLIITON ANTIDOPINGOHJELMA

1. Ohjelman arvoperusta ja tavoitteet

Suomen Tennisliitto toimii puhtaan urheilun lähtökohdista. Suomen Tennisliiton hallituksen hyväksymät arvot ovat yhdessä tekeminen, peli-ilo, eettisesti kestävä huippu-urheilu ja lajikulttuuri.

Suomen Tennisliiton toiminnan perustana ovat liikunnan ja urheilun korkeat eettiset arvot ja reilun pelin periaatteet. Suomen Tennisliitto on sitoutunut kulloinkin voimassa olevaan Suomen antidopingsäännöstöön, Maailman antidopingsäännöstöön sekä Kansainvälisen Tennisliiton (ITF) ja Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsääntöihin. Tennisliitto on sitoutunut edistämään puhdasta urheilua ja toimimaan urheilumanipulaatiota vastaan.

Tennisliiton hallitus vahvistaa vuosittain antidopingohjelman.

2. Toimenpiteet

2.1 Ennaltaehkäisevä toiminta

2.1.1 Antidopingasiat sisältyvät Tennisliiton valmentajakoulutukseen tasolta 1 lähtien. Valmentajien koulutusjärjestelmässä on neljä tasoa. Tennisliitto organisoi kolme ensimmäistä ja neljäs taso – ammattivalmentajakoulutus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Liikuntakeskus Pajulahden ja muiden VAT-koulutusta järjestävien tahojen kanssa. Tavoitteena on, että kaikki koulutuksen läpi käyneet valmentajat ymmärtävät dopingin käyttöön liittyvät vaarat sekä sisäistävät reilun ja puhtaan kilpailun merkityksen. Valmentajien kautta tieto siirtyy pelaajille ja heidän taustajoukoilleen. Liitto pyytää tarpeen mukaan myös SUEK:n (Suomen urheilun eettinen keskus) asiantuntijan/kouluttajan paikalle. SUEK:n asiantuntijaa ja koulutusta toteutetaan tasolta 2 alkaen. Tasolla 1 valmentajakoulutukseen sisältyy kirjallinen tehtävä liittyen antidopingasioihin.

2.1.2 Maajoukkuetoiminta, huippu-urheilu ja sponsorisopimukset

Suomen Tennisliiton miesten, naisten, junioreiden maajoukkueiden sekä maajoukkuevalmentajien sopimukset velvoittavat toimimaan puhtain keinoin. Tennisliitto velvoittaa edellä mainittujen tahojen yhteistyösopimuksissa, että ko taho sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen antidopingsäännöstöä ja sitoutuu olemaan osallistumatta minkäänlaiseen urheilukilpailujen manipulaatioon ja mikäli hän sellaista havaitsee joko itselle ehdotettuna tai muutoin, hän sitoutuu ilmoittamaan siitä välittömästi kyseisen urheilulajin lajiliitolle ja Suomen urheilun eettiselle keskukselle.

Suomen Tennisliitto lähettää vuosittain sähköpostilla viestin miesten, naisten, junioreiden maajoukkueiden ja eri maajoukkueryhmiin valituille urheilijoille ja valmentajille, jossa muistutetaan tutustumaan päivitettyyn ”Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa” -sähköiseen julkaisuun. Lisäksi maajoukkueurheilijoille postitetaan ”Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa” -pikaoppaan. Suomen Tennisliitto järjestää myös ennalta ehkäisevänä toimintana antidopingkoulutuksia. Leiritysten ja muiden maajoukkuetapahtumien yhteydessä kutsutaan SUEK:n kouluttaja tarpeen mukaan kertomaan ajankohtaisista asioista. Tennisliiton henkilökunta muistuttaa edellä mainittuja urheilijoita antidopingsäännöstöstä erilaisissa tapaamisissa ja koulutuksissa.

2.1.3 Tiedotus

Antidopingtoiminnasta tiedotetaan säännöllisesti Tennisliiton verkkosivuilla (www.tennis.fi) ja Tennisliiton facebookissa. Suomen Tennisliiton antidopingohjelma julkaistaan Antidopingtoimikunnan sivuilla ja Tennisliiton verkkosivuilla osoitteessa www.tennis.fi. Tennisliiton verkkosivuilta löytyy keskeisimmät ohjeet liittyen antidopingtoimintaan (urheilijoiden erivapausmenettely ja kilpailunjärjestäjien vastuut). Tennisliiton verkkosivuilta löytyy myös linkki SUEK:n verkkosivuille.

Maajoukkueurheilijoille ja seurojen yhteyshenkilöille lähetetään vähintään kaksi kertaa vuodessa sähköpostitse antidopingasioista tietoa.

Tennisliitto tukee seurojen omaa antidopingkoulutusta ja tiedon jakamista. Seuroja muistutetaan infokirjeissä antidopingtoiminnasta. Seurat voivat esimerkiksi jakaa Tennisliiton facebook julkaisua omilla facebook tileillään.

2.2 Antidopingpykälä kilpailusäännöissä

Kilpailumääräykset, kohta 3.3.3 Doping

Doping on kielletty. STL, sen jäsenjärjestöt ja jäsenseurat sekä seurojen/joukkueiden jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan Suomen antidopingsäännöstöön sekä maailman antidopingsäännöstöön.

Dopingrikkomusten seuraamusten määräämisessä noudatetaan Suomen antidopingsäännöstöä. Seuraamuksena (rangaistuksena) dopingrikkomuksesta voidaan määrätä mm.:

  • kilpailutuloksen mitätöinti
  • urheilutapahtuman tulosten hylkääminen
  • urheilun toimintakielto ja
  • kirjallinen varoitus.

STL toimii yhteistyössä SUEK:n (Suomen urheilun eettisen keskuksen) kanssa kaikissa dopingrikkomuksiin liittyvissä asioissa sekä dopingrikkomusten käsittelyssä. STL:ltä on pyydettäessä saatavissa tarkemmat tiedot kielletyistä aineista ja antidopingasioihin liittyvistä asioista. SUEK:lla on oikeus testata pelaajia kaikissa STL:n alaisissa kilpailuissa sekä kilpailujen ulkopuolella.

2.3 Valvonta ja testaustoiminta

SUEK vastaa dopingvalvonnasta Suomessa. Dopingtestejä teettävät urheilijoille Suomessa SUEK, Maailman Antidopingtoimisto (WADA) ja kansainväliset lajiliitot. Testien käytännön suorittamisesta Suomessa vastaa useimmiten SUEK:n valtuuttama testiryhmä, kansainvälisissä kilpailuissa kansainvälisen lajiliiton edustajan alaisuudessa.

Dopingvalvonnan piiriin kuuluvat Suomen antidopingsäännöstön mukaan henkilöt, jotka osallistuvat säännöllisesti järjestettyyn urheilutoimintaan. Tällaisiksi henkilöiksi luetaan Tennisliiton toiminnassa mm. kilpailulisenssin lunastaneet, liittoon kuuluvien seurojen toiminnassa mukana olevat henkilöt ja urheilijan tukihenkilöt. Urheilijan tukihenkilöksi on määritelty Suomen antidopingsäännöstössä: valmentaja, ohjaaja, manageri, edustaja, joukkueen toimihenkilö, toimitsija, lääkäri, lääkintäryhmän jäsen, vanhempi tai kuka tahansa muu henkilö, joka työskentelee, hoitaa tai auttaa urheilukilpailuun osallistuvaa tai valmistautuvaa urheilijaa.

Kilpailujen järjestäjä on velvollinen tekemään mahdolliseksi dopingtestien sääntöjen mukaisen suorittamisen kilpailujen yhteydessä. Järjestäjien on hyvä jo ennalta varautua mahdollisesti suoritettaviin dopingtesteihin. Tästä löytyy tarkemmat ohjeet Tennisliiton verkkosivuilta.

Testaustoiminta keskittyy, mutta ei rajoitu, ammattilaiskilpailuissa ja SM-kilpailuissa pelaaviin urheilijoihin. Testejä voidaan tehdä kilpailuissa ja kilpailujen ulkopuolella.

Liittohallituksen tehtävä on vastata antidopingia koskevasta viestintä- ja koulutustoiminnan järjestämisestä sekä riittävien resurssien ottamisesta liiton talousarvioon antidopingtoimintaan ja tarvittaessa myös dopingtestaukseen. Antidopingtoiminta on osa liiton toimintasuunnitelmaa ja talousarviota.

Liittohallitus asettaa antidopingtoimintaa varten toimintayksikön (liiton antidopingyksikkö), jonka kokoonpanon liittohallitus vahvistaa vuosittain. Kokoonpanona voi olla esimerkiksi liiton toiminnanjohtaja sekä kilpailupäällikkö. Antidopingyksikön tehtävänä on liiton määrittelemien tavoitteiden ja resurssien puitteissa antidopingohjelman toteuttaminen ja sen seuranta. Antidopingyksikkö pitää yllä tietouttaan antidopingasioista ja toimii yhteistyöelimenä antidopingasioissa SUEK:iin.

Tennisliiton antidopingyhteyshenkilönä toimii positiivisen testituloksen yhteydessä liiton toimitusjohtaja. SUEK ilmoittaa toimitusjohtajalle dopingtestien positiiviset tulokset. Positiivisen testituloksen yhteydessä toimitusjohtaja selvittää SUEK:n kanssa tulokseen liittyvät asiat ja toimenpiteet. Muuten yhteyshenkilönä antidopingasioissa toimii liiton tapahtumapäällikkö.

Väliaikaisesta toimintakiellosta päättää SUEK. SUEK vie mahdollisen dopingrikkomusasian Antidopingasioiden valvontalautakunnalle. Valvontalautakunta päättää, onko kyseessä dopingrikkomus vai ei ja antaa liitolle asiassa seuraamussuosituksen. Liitto tekee asiassa lopullisen päätöksen. Liiton yhteyshenkilö on yhteydessä urheilijaan tavoitteena saada urheilija kertomaan asiat liitolle ja julkisuuteen avoimesti, yksityiskohtaisesti ja rehellisesti.

Liitto toimittaa SUEK:lle maajoukkueidensa leiri- ja otteluohjelmat sekä niihin osallistuvien pelaajien nimilistat. Tietojen toimittamisesta ovat vastuussa maajoukkuevastaava. Liitto toimii myös muutoin yhteistyössä SUEK:n kanssa ja toimittaa pyydettäessä myös muita tietoja koskien maajoukkueita ja pääsarjatason joukkueita.

Erivapaudet

Mikäli urheilijan terveyden ylläpito tai sairauden hoito vaatii jonkin urheilussa kielletyn lääkeaineen tai menetelmän käyttöä, hoidolle voidaan hakea erivapautta. SUEK:n lajikohtaisen tasomäärittelyn (tasomäärittely nähtävissä SUEK:n verkkosivuilla) piiriin kuuluvien urheilijoiden tulee hakea erivapautta kansainvälisen erivapausstandardin ja SUEK:n ohjeiden mukaisesti ennakkoon. SUEK:n erivapauspäätös koskee kansallisen tason urheilijaa ja kansallisen tason kilpailuja Suomessa. Tennisliitto tiedottaa vuosittain urheilijoille tasomäärittelystä. Tasomäärittelyn piiriin kuuluvien urheilijoiden tulee hakea tarvittavat erivapaudet etukäteen niin kilpaluiden ulkopuolella kuin kaikkiin kilpailuihin. Urheilija on itse vastuussa siitä, että tietää missä kilpailuissa erivapaus on pitänyt hakea etukäteen.

Tasomäärittelyn ulkopuolella olevien urheilijoiden kohdalla SUEK tarkistaa jälkikäteen (mahdollisen dopingtestin jälkeen), että kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa olevien aineiden ja/tai menetelmien käytölle on lääketieteellinen peruste. Tämän osoittamiseksi urheilijan tulee hakea erivapautta jälkikäteen.

Kansainvälisiin kilpailuihin osallistuvien urheilijoiden erivapauksista vastaa kansainvälinen Tennisliitto (ITF), riippumatta urheilijan iästä tai kansallisesta tasosta. Tennisliiton tapahtumapäällikkö auttaa urheilijoita kansallisten ja kansainvälisten erivapauksien hakemiseen liittyvissä kysymyksissä. Lisätietoa menettelystä ja hakemusten tekemisestä löytyy: http://www.itftennis.com/antidoping/tue/tue.aspx Tähän hakuprosessiin on varattava riittävästi aikaa.

2.4 Toiminta kriisitilanteissa

Tennisliitto on sitoutunut auttamaan SUEK:sta mahdollisen dopingrikkomuksen selvittämisessä. Liitto myös raportoi SUEK:lle sekä ITF:lle kaikista tiedoista, jotka viittaavat dopingrikkomukseen tai liittyvät siihen.

Dopingasioissa kriisinhallinnan toimikunnan muodostavat liiton toimitusjohtaja, kilpailupäällikkö, tapahtumapäällikkö ja viestintäpäällikkö. Ryhmän toiminnasta vastaa toimitusjohtaja. Mahdollisten dopingtapausten sattuessa edetään voimassa olevien sopimusten, sääntöjen ja sitoumusten mukaisesti.

Edellä mainitut henkilöt päättävät tiedottamisen ajankohdasta, tavasta sekä muista yksityiskohdista ottaen huomioon tietojen salassapidon. Käsittelyn aikana tiedot ovat salassa pidettäviä siihen asti, kunnes SUEK:n Antidopingasioiden valvontalautakunnan päätös on tehty (kun lopullinen valituselimen päätös on tehty), tai mikäli dopingrikkomusväittämän kohteena oleva urheilija tai muu henkilö itse julkisesti vahvistaa mahdollisen rikkomusepäilyn.

Tennisliitto järjestää tiedotustilaisuuden, mikäli urheilijan taso tai muut seikat sitä edellyttävät. Liitto informoi asianosaisia ja heidän kanssaan sovitaan tiedottamisen tavoista, aikataulusta sekä velvoitetaan asianosaisia saapumaan tiedotustilaisuuteen.

Medialle kerrotaan asiasta mahdollisimman nopeasti ensimmäisen tiedon jälkeen. Ensimmäinen lyhyt tiedote välitetään STT:n kautta ja samalla kerrotaan tiedotustilaisuuden tarkka aika ja paikka. Tiedot välitetään STT:n jälkeen myös liiton oman medialistan mukaan. Tiedotusvastuu rajataan puheenjohtajalle ja toiminnanjohtajalle.

Tiedotustilaisuuteen pyritään saamaan asianosaisten ja liiton johdon lisäksi myös SUEK:n asiantuntija. Tiedotustilaisuudesta jaetaan virallinen tiedote. Lisäksi valmistellaan taustamateriaaliksi tietoa testausmääristä jne. Asianosaiset, SUEK sekä liiton johto vastaavat toimittajien kysymyksiin. Tilaisuuden jälkeen asiaa kommentoi tarvittaessa puheenjohtaja ja/tai toiminnanjohtaja. Virallinen tiedote käännetään mahdollisimman nopeasti englanniksi, jotta se voidaan jakaa tarvittaessa kansainväliseen käyttöön.

Muutoksenhaku

Suomen antidopingsäännöstön 13 §:n mukaan Antidopingasioiden valvontalautakunnan Suomen antidopingsäännöstön perusteella tekemään päätökseen haetaan muutosta valittamalla Urheilun oikeusturvalautakunnalle siten kuin sen säännöissä on määrätty.

Suomen Tennisliiton tekemään päätökseen haetaan muutosta valittamalla Urheilun oikeusturvalautakunnalle siten kuin sen säännöissä on määrätty.

Jälkihoito

Dopingtapauksissa pyritään myös auttamaan ja tukemaan dopingrikkomukseen syyllistynyttä henkilöä, jotta hän ei jää ongelmansa kanssa yksin. Jos kyseessä on huumaavat aineet, niin autetaan kiinnijäänyttä hakeutumaan hänelle soveltuvaan hoitoon.

Kilpailija, joka on kärsinyt määräaikaisen toimintakiellon, voi palata kilpailutoimintaan, jos hän, toimintakiellon saatuaan, on ilmoittanut SUEK:lle jatkavansa kilpailutoimintaa ja oltuaan koko toimintakiellon ajan dopingvalvonnan piirissä.

3. Seuranta ja kehitystyö

STL:n antidopingyksikkö päivittää tarvittaessa antidopingohjelman. STL:n hallitus hyväksyy antidopingohjelman vuosittain. Antidopingyksikkö ohjaa ja valvoo toiminnan toteutumista.

Toimintaa kehitetään ensisijaisesti yhteistyössä SUEK:n kanssa. Antidopingohjelman hyväksyy liiton hallitus ja sen päivittämisestä vastaa liiton antidopingyksikkö. Ohjelma julkaistaan liiton ja SUEK:n nettisivuilla ja sen toteutumisesta raportoidaan toimintakertomuksessa. Liitto osallistuu SUEK:n järjestämiin liittokoulutustilaisuuksiin.

4. Yhteenveto toimenpiteistä ja vastuuhenkilöistä

TOIMENPIDE

TOTEUTUS

Sähköisen ”Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa”

-julkaisun päivityksestä viestiminen

Tapahtumapäällikkö lähettää tiedon kaikille tasomäärittelyn piiriin kuuluville joukkueille sekä maajoukkueiden joukkueenjohtajille välitettäväksi pelaajille. Lisäksi julkaisu lähetetään kaikille seuroille ja julkaistaan liiton nettisivuilla.

Sääntöjen mukaisten testaustilojen järjestäminen otteluissa

Kansainvälisissä kilpailuissa: kilpailun järjestäjä ITF:n määräämällä tavalla.

Kotimaisissa kilpailuissa: järjestävä seura huolehtii tarvittavista tiloista. Tapahtumapäällikkö vastaa tiedottamisesta.

Valmentajakoulutusten antidopingosiot

Liiton kouluttaja kouluttaa itse tai tilaa koulutuksen SUEK:lta. Koulutuspäällikkö vastuussa.

Erivapauskäytäntö

Urheilijalla itsellään on vastuu erivapauden hakemisesta. Liitto selvittää kansainväliset käytännöt ja ohjeistaa urheilijoita. Tapahtumapäällikkö vastuussa tiedottamisesta.

SUEK:n koulutustilaisuudet

Liiton nimeämä vastuuhenkilö osallistuu (Tapahtumapäällikkö).

Pelaajien informointi ja sitouttaminen

Lisenssin ostoon laitetaan pykälä, jossa lisenssin ostaja sitoutuu noudattamaan Suomen antidopingsäännöstöä sekä ITF:n antidopingsäännöstöä. Seurojen kautta välitetään SUEK:n tuottamaa ajankohtaista tietoa. Tapahtumapäällikkö vastaa.

Maajoukkuepelaajien informointi

Liiton maajoukkuetoiminnasta vastaava henkilö jakaa tietoa vuosittain maajoukkueleireillä.

Maajoukkueiden ohjelmien tiedottaminen SUEK:lle

Maajoukkuevastaava.

Antidopingviestintä

Viestintäpäällikkö.

Antidopingohjelma

Antidopingohjelman päivittämisestä vastaa liiton toimitusjohtaja ja sen hyväksyy liiton hallitus.

 

5. Hyödyllisiä linkkejä

Suomen urheilun eettinen keskus -kotisivut (SUEK)
SUEK: Erivapaus
SUEK: ILMO-palvelu

Tennis Integrity Unit (TIU) -kotisivut